กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ เลขทะเบียน 2/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 สมาชิกเริ่มจัดตั้ง จำนวน 200 คน

สมาชิกปัจจุบัน 48 คน :
แปลงหญ้า 233 ไร่ เกษตรกร 23 ราย
โคเนื้อ 395 ตัว เกษตรกร 14 ราย
โคขุน 454 ตัว เกษตรกร 12 ราย
อาชีพหลักของสมาชิก : นาหญ้า
อาชีพที่สร้างรายได้หลัก
ให้สมาชิกมากที่สุด
: โคเนื้อ
ชื่อประธานกลุ่ม : นาหญ้า
โทรศัพท์ : 089-800-8850
ที่ทำการกลุ่ม : เลขที่ 31 หมู่ 9 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ “วิสาหกิจชุมชนนาหญ้าและพัฒนาอาชีพ” กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตนาข้าวสู่นาหญ้าสร้างรายได้หลักล้านให้กลุ่มนาหญ้าบ้านสระ แหล่งหญ้าแพงโกล่าแห้งอันฟ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมกว่า 1,000 ไร่ สมาชิก 200 ราย เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการกลุ่มในปัจจุบันกลุ่ม มีพื้นที่ปลูกหญ้าเพื่อการจำหน่าย 233 ไร่ เกษตรกร 23 ราย ผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง
เกรด A มีปริมาณโปรตีน ประมาณ 7-10% หญ้าสด ราคากิโลกรัมละ 1-2 บาท ส่วนหญ้าแห้งกิโลกรัมละ 6 บาท หรือฟ่อนละ 120 บาท ตลาดฟาร์มม้า แพะ ต้องการสูง”

คณะกรรมการกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ

 

2015 bansralivestockagriculturisth.com All Rights Reserved.